Polityka ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z nawiązaną współpracą, wypełniając OBOWIĄZEK INFORMACYJNY przedstawiamy pakiet informacji, dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Naszą Firmę.

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest NICK EXPRESS Przemysław Oleksa z siedzibą 19-300 Ełk ul. Maćka z Bogdańca 4, NIP 8481799592, e-mail: nickyo8@msn.com.
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pisząc na adres Administratora: 19-300 Ełk, ul. Maćka z Bogdańca 4, telefonicznie 519179281 lub na adres e-mail nickyo8@msn.com
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w niektórych uzasadnionych przypadkach konieczne do zawarcia i wykonania umowy, kontaktu związanego z realizacją zlecenia, jego rozliczenia oraz wystawienia dowodu sprzedaży(jeśli dowód zawiera dane osobowe). Niektóre usługi świadczone przez naszą firmę niemożliwe są do realizacji bez podania przez Państwa danych osobowych.
  4. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych są: udzielona zgoda (jeśli taka jest wymagana przepisami prawa); konieczność wykonania umowy; konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. archiwizacja; konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak np. udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski; prawo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo do wglądu do swoich danych osobowych; prawo do ich poprawiania- wglądu w celu sprostowania, uaktualnienia, uzupełnienia informacji; prawo do ich usuwania- całkowitego bądź częściowego – ograniczenia w przetwarzaniu danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom obsługującym administratora: procesorom oraz podmiotom i osobom współpracującym w związku ze zleconymi przez przedsiębiorstwo, działaniami realizowanymi w jego imieniu; podmiotom zapewniającym obsługę firmy: biurową, teleinformatyczną, organizacyjną, techniczną, serwisową, księgową i kadrową, doradczą, prawną, dostawcom oprogramowania, firmom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i transportowe, firmom świadczącym usługi ochrony i dozoru mienia (w zależności od zakresu świadczonych przez podmioty usług i niezbędności podania danych do prawidłowej realizacji usług) oraz podmiotom lub organom, którym dane musimy przekazać na gruncie obowiązujących przepisów prawa np. ZUS, Urząd Skarbowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  8. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i uwarunkowany przez: czas realizacji zlecenia, zawartej umowy, świadczenia usług, okres na jaki została udzielona zgoda; jeśli wymagane jest to przepisami prawa okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń oraz okres archiwizacyjnych – również po ustaniu wzajemnych świadczeń.
  9. Jeżeli uznają Państwo, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołożymy starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób jasny, rzetelny oraz zgodny z przepisami prawa,

Zespół NICK EXPRESS